BAKGRUND OCH PROBLEMATIK

Samhälle – Segregation 

 Göteborg är idag en av Europas mest segregerade städer. Invandrare och nyanlända koncentreras till vissa förorter i staden. Många av barnen i Göteborgs socioekonomiskt utsatta områden drabbas av sysslolöshet och låg självkänsla vilket kan leda till depression och i framtiden till missbruksproblem och i förlängningen en risk att dras in i kriminella gäng. Många barn och unga mår även dåligt idag p.g.a att segregationen ökar i vårt samhälle. De socioekonomiska och kulturella skillnaderna är stora vilket inverkar på livsvillkor och hälsa och främst påverkar barnen. Intolerans mot invandring är en annan stressfaktor för barn med invandrarbakgrund. Befolkningen har få möjligheter att träffas vilket ytterligare ökar fördomar och minskar förståelsen mellan människor.

GruppKonkurrensen

Konkurrensen i dagens samhälle utsätter många barn för stress, motverkar deras förmåga till gruppsamarbete och solidaritet och sänker deras självkänsla. Prestationsstressen kan vara en utmaning för många barn och unga och göra att de mår dåligt. Segraren prioriteras i idrottstävlingar och idén om konkurrens betonas och värdesätts överhuvudtaget i samhället, men de förmodade fördelarna med t.ex. idrottstävlingar kan verkligen ifrågasättas. Konkurrens är en oemotsagd faktor som även anses vara avgörande för professionell och personlig framgång. Flera undersökningar visar att många barn känner sig osäkra, utsatta och stressade i sin vardag idag.

IndividLåg självkänsla

Låg självkänsla hos barn idag, både i centrum och i de segregerade förorterna, kan bero på många faktorer varav segregationen, fördomar mot invandrare och konkurrensen i barnens vardag är bland de viktigaste. Det leder till en känsla av utanförskap vilket gör dem osäkra och rädda att göra misstag och hämmar deras förmåga att övervinna utmaningar inom många områden i livet; fritid, skola, idrott, yrkesutbildning.

TRÄDET

Tillsammans med Reach for Changes experter har vi arbetat fram en problemformulering visualiserat som ett “problemträd”. Verktyget hjälper oss att arbeta utifrån det vi anser är “the core problem”, nämligen:

Prestationssamhället begränsar barns förmåga att utveckla självkänsla och trygghet i sig själva och i grupp.

Orsakerna samt konsekvenserna av det här problemet tar sig uttryck på många olika sätt, även det visualiseras här som “the root causes” respektive “consequences”.